GDPR

Freightsped international forwarder s.r.o. IČO 085 903 20, DIČ CZ 08590320 ,jako správce osobních údajů (dále jen Správce), shromažďuje a zpracovává základní identifikační a kontaktní údaje svých zákazníků a jejich objednávek, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail, a to  výhradně k účelu splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě, plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat ve smyslu čl.6, odst. 1 GDPR. Osobní údaje, jež jste poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb, jsou zpracovány  jak v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Správce zajišťuje maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, jakož i před jiným možným zneužitím. Správce pracuje v souladu se směrnicí a dle manuálu o ochraně dat dle nařízení GDPR.

Správce předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a pokud je to nezbytné pro jeho ochranu práv. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnost, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Správce může pověřit zpracováním údajů distributora zajišťujícím pro Správce navazující služby spočívající ve vyzvedávání nebo doručování zásilek pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje distributora ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám.

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit u Správce svá práva subjektů údajů osobně v sídle Správce písemně nebo mailem na adresu info@freightsped.cz.

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018

© 2024 Copyright Freightsped.cz - Autodoprava a spedice Ostrava. Všechna práva vyhrazena.
Nesledujeme návštěvnost, proto po Vás nechceme potvrdit cookies.
Tvorba www: Poradnyweb.cz